VPN Arrest

 

- er et program der i udgangspunktet er designet til afklarende, motiverende forløb for varetægtsfængslede. 
 

Programmet består af 12 sessioner, som kan bruges både individuelt og i grupper. Programmet er designet og opbygget til at skabe motivation til forandring og skabe et personligt incitament for den varetægtsfængslede til at fortsætte forandringsarbejde under og/eller efter arresthusopholdet. 
Elementerne i arresthusprogrammet består af motivation, afdækning af fordomme og fjendebilleder, adfærd og voldsbearbejdelse samt personlige ”stop” kort.


Forløbet afsluttes med et stabiliseringsfastholdelsesforløb, hvor deltageren støttes og motiveres til at fastholde den forandring der er påbegyndt. Stabiliseringsfastholdelsen kan også fortsættes ved løsladelse. 
Der er mulighed for, såfremt der er tale om længere arrestophold, at fortsætte programme med en undervisningsdel hvor deltageren kontinuerligt udfordres på sin forståelse af og holdning til samfund og demokrati, ligestilling og kvindesyn og opfattelser af egen plads, deltagelse og indflydelse på det samfund han færdes i. 


VPN Arrest, kan udvides til også at rumme afsonere der skal afsone 

 

VPN Fængsel

 

- er hovedprogrammet, og består af et 3 faset forløb. 
Den første fase ”Undervisning” og består af individuelle- og gruppesessioner, hvor der arbejdes med motivation for forandring som grundlæggende element.

 

Forandringsønsket er centralt for at gennemføre den omfattende identitetsforandring som skal til. 
Programmet arbejder intensivt, via undervisning, casearbejde og analysemodeller med fordomme og fjendebilleder og forståelse af hvor de stammer fra, personlig identifikation af voldsdynamikker og agressionshåndtering, herunder personlige stopkort samt stress. 


Ud over det personlige arbejde er en del af programmet at arbejde med samfundsmæssig forståelse, og blive udfordret på holdninger, værdier og opfattelser. Programmet har derfor en intensiv behandling af deltagernes opfattelse og holdning ti demokrati og hvad det betyder for et samfund, Danmarks rige og normer og værdier samt menneskerettigheder herunder kvindesyn. 
 

Den anden fase ”Overgang” hvor der arbejdes med at fastholde den forandring der er sket, og fastholde motivationen til at fortsætte arbejdet. Ligeledes fokuseres der på de næste skridt på vejen mod friheden, planlægning af løsladelse, med bolig, arbejde og netværk. Der arbejdes både individuelt og i grupper, for de deltagere som fortsat har mulighed for dette.


Tredje og sidste fase ”Stabilisering” sker efter løsladelse, hvor underviseren hjælper deltageren med at finde sin plads i samfundet derude. Der arbejdes videre med at skabe en fornuftig og realistisk hverdag, samtidig med at underviseren også har en funktion i forhold til krisehåndtering således at risikosituationer bliver håndteret på en hensigtsmæssig måde. 
Underviseren er gennemgående og central for alle dele af programmet. Underviseren er gennemgående i alle faser,

Fase 1:

Undervisning

• 23 sessioner i fængslet

• Gruppesamtaler og 

sideløbende individuelle 

samtaler

• Programmets forløb be-
rammes til 4-6 måneder

• Gruppestørrelse: 

8 deltagere og to under-
visere

• Inddragelse af pårørende 

ifm. forberedelse til 

løsladelse

Fase 2:

Overgang

• Kontaktpleje indtil løs-
ladelsen

• Personlige løsladelsesfor-
beredelser

• Inddragelse af pårørende

• Samarbejde med interne 

og eksterne fagpersoner

• Opfølgningsmøde med 

gruppen

• Evt. inddragelse af 

mentorer

Fase 3:

Stabilisering

• 6-12 måneder 

• Stabilisering efter løslad-
elsen varetaget af 

gruppe-underviserne

• Intensiv opfølgning i 

opstarten

• Regelmæssige møder og 

evaluering af udviklings-
processer

• Kontinuerlig telefonisk 

vejledning + krisetelefon

• Inddragelse af pårørende