Mental tilstand hos indsatte i et lukket fængsel 
(Harboe, 2016, unpublished)

 

Louise Feldvoss Harboe    
Cand.psych.

Undersøgelsen viste overordnet, at mennesker der afsoner en fængselsstraf i et lukket fængsel i høj grad udviser symptomer på psykiske lidelser og forstyrrelser samt misbrug. Formålet med undersøgelsen var at undersøge den mentale tilstand hos mennesker der afsoner en fængselsstraf i lukket fængsel. Et kvantitativt studie (N = 208) blev gennemført i en periode på 18 måneder med indsatte i et dansk lukket fængsel.

En større undersøgelse i Kriminalforsorgen viste, at mange indsatte i de danske arresthuse og fængsler var meget psykisk belastede (Direktoratet for Kriminalforsorgen, 2013). Denne undersøgelse, samt det faktum, at man i de danske fængsler oplevede et stigende antal volds- og trusselsepisoder over for personalet og de indsatte imellem, var baggrunden for, at man ønskede at screene alle nye indsatte i et lukket fængsel for psykisk sygdom og forstyrrelser samt misbrug. Denne undersøgelse blev efterfølgende baggrunden for nogle anbefalinger til behandling af den enkelte indsatte ift. de konkrete individuelle udfordringer.
Undersøgelsen tog udgangspunkt i en mandlig population på N = 208, hvoraf n = 78 havde ikke-dansk nationalitet og n = 35 var aktive i bandemiljøet. 
I undersøgelsen blev der screenet med Present State Examination (PSE) (i dag WHO-SCAN) for symptomer på psykiske lidelser og tilstande, Adult ADHD Rating Scale (ASRS) for symptomer på Opmærksomhedsforstyrrelse, WHO-5 for trivsel, Misbrugsprofil og suicidalitet. 
I undersøgelsen blev det fundet at 85% af deltagerne havde indikationer på psykisk sygdom eller misbrug. For deltagerne med ikke-dansk nationalitet er tallet 78% og for deltagere med bandetilknytning er andelen 71%. 
Undersøgelsen undersøgte foruden psykiske lidelser og tilstande også deltagernes aggressivitet. Her blev det fundet at hele 62% af hele populationen har historik med særlig voldelig adfærd eller sidder med en dom under voldsparagrafferne. For deltagerne med ikke-dansk nationalitet er dette tal 56% og for bandemedlemmerne 66%. Dette fund anses for værende interessant, da voldelig adfærd kan være en indikator for påbegyndt radikalisering eller sårbarhed derfor. 
På baggrund af nærværende undersøgelse fortsættes arbejdet med at screene indsatte for psykiske lidelser og forstyrrelser, og ligeledes har undersøgelsen givet anledning til i højere grad at fokusere på årsagerne til og konsekvenserne af indsatte der udviser aggressiv adfærd og årsagerne dertil.